Föreningens stadgar

STADGAR för den ideella föreningen Mora IK med hemort i Mora kommun. Bildad 1935 Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte maj 2014 (omarbetning, anpassning till RF:s normalstadgar). Reviderad stadgar antogs enhälligt vid årsmöte 29 juni 2022.

1 kap Allmänna bestämmelser

1 § Ändamål
Föreningen har som ändamål att bedriva följande idrotter:

-Ishockey

Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med Idrottsrörelsens verksamhetsidé, samt med särskild målsättning att: • prestera på allsvensk eller SHL-nivå samt hålla ungdoms- och juniorlag av hög svensk klass.

Föreningen skall motverka all form av diskriminering samt aktivt verka för en dopingfri idrott.

(Se bilaga 1 och 2)

2 § Föreningens namn m.m.
Föreningens fullständiga namn är Mora Ishockeyklubb.

Föreningens organisationsnummer är 884400-5598.

Föreningen har sin hemort i Mora kommun, Dalarnas län.

3 § Sammansättning, tillhörighet m.m.
Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund (SF): Svenska Ishockeyförbundet.och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Föreningen tillhör, genom medlemskapet i SF, Dalarnas Idrottsförbund (DF) inom vars område föreningens hemort är belägen samt vederbörande specialidrottsdistriktsförbund (SDF) Dalarnas Ishockeyförbund, inom det SF-distrikt där föreningens hemort är belägen.

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av dessa idrottsorgan.

På begäran av RF eller vederbörande SF-, SDF- eller DF-styrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

4 § Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och mellan årsmötena styrelsen.

5 § Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 maj t.o.m. den 30 april.

6 § Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt.

Styrelsen har rätt att delegera firmateckningsrätten till två styrelseledamöter gemensamt eller till en eller flera särskilt utsedda personer.

De eller den som genom delegation fått fullmakt att företräda föreningen skall återrapportera till styrelsen.

7 § Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte eller extra årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

8 § Tvist/skiljeklausul
Talan i tvist där parterna är enskild medlem, funktionär, förening, IdrottsAB, SDF, DF eller RF får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s stadgar eller SF:s stadgar, avgöras enligt fastställt reglemente för idrottens skiljenämnd.

9 § Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande.

Beslutet, tillsammans med kopior av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart skickas till vederbörande SF.

2 kap Föreningens medlemmar

1 § Medlemskap (se även kommentar 1)
Alla personer som vill stödja föreningens ändamål har rätt att beviljas medlemskap. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta föreningens ändamål eller på annat sätt skada föreningens intressen.

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Medlemskapet gäller tills vidare.

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Innan sådant beslut fattas skall personer i fråga ges tillfälle att inom viss tid, minst 14 dagar, yttra sig över de omständigheter som är anledningen till att medlemskapet ifrågasätts.

I beslutet att avslå medlemsansökan skall skälen redovisas samt anges vad den medlemsökanden skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen skickas till den som fått avslag på medlemsansökan.

Beslut att avslå medlemsansökan får överklagas av den berörde till vederbörande SF.

Medlem kan på styrelsens förslag av årsmötet kallas till hedersordförande eller hedersledamot av föreningen.

2 § Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem

- har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,

- har rätt till information om föreningens angelägenheter vid ett eller flera medlemsmöte(n) årligen. Sådant medlemsmöte skall vara av informativ karaktär, dock kan mötet begära att styrelsen återkommer i visst ärende.

-skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i 1 kap 3 § nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut.

- skall betala medlemsavgift senast den 30 juni innevarande verksamhetsår samt de övriga avgifter som beslutats av föreningen

-har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,

3 § Medlems deltagande i tävlingsverksamhet
Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är veder-tagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. Föreningen har därvid rätt att uppställa särskilda villkor för utövandet av vissa uppdrag.

Vid deltagande i tävling eller uppvisning representerar medlem sin förening.

Föreningen bestämmer förutsättningarna för medlems deltagande i tävling eller uppvisning. För deltagande i tävling eller uppvisning utanför Sverige krävs vederbörande SF:s god- kännande.

Är arrangören av tävlingen eller uppvisningen inte ansluten till det SF som administrerar ifrågavarande idrottsgren, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

4 § Utträde
Medlem, som önskar utträda ur förening, skall skriftligen anmäla detta. Har medlem vid sådant utträde inte betalat föreskrivna avgifter till föreningen, bestämmer föreningsstyrelsen om de skall betalas eller inte.

Om medlem inte betalat medlemsavgift under två på varandra följande år, får föreningen besluta om medlemskapets upphörande.

Om inte annat beslutas upphör medlemskapet enligt första eller andra stycket när medlemmen avförs från medlemsförteckningen. Personen ska underrättas om att medlemskapet har upphört.

5 § Uteslutning m m
Medlem får, utan iakttagande av 4 § andra stycket, uteslutas om medlemmen, trots påminnelser, har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter. Medlem får också uteslutas om medlemmen motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, brutit mot föreningens stadgar eller på annat sätt skadat föreningens intressen.

Uteslutning gäller tills vidare. Beslut om uteslutning får dock begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss av förenings- styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.

I beslutet om uteslutning eller varning skall skälen redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande av beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skickas till medlemmen.

Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

6 § Överklagande
Beslut att vägra medlemskap, medlemskapets upphörande eller varning får överklagas till vederbörande SF enligt reglerna i 15 kap. RF:s stadgar.

7 § Medlemskapets upphörande
Beslut att om upphörande av enskilds medlemskap gäller inte förrän klagotiden utgått, eller då beslut överklagats, ärendet blivit slutligt avgjort.

3 kap Årsmöte (se kommentar 2, 3 och 4)

1 § Tidpunkt och kallelse
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av augusti månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista skall av styrelsen senast fyra veckor före mötet tillhandahållas medlemmarna på sätt som styrelsen bestämt samt kungöras i orts- pressen. Vidare skall kallelse och förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida och anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast två veckor före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

2 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem (motion) kan lämnas under hela verksamhetsåret, men skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna.

3 § Sammansättning och beslutsförhet
Årsmöte består av närvarande röstberättigade medlemmar. Vid förfall får medlemmen företrädas av ombud. Ombud får enbart företräda en medlem. Vårdnadshavare har dock rätt att företräda sina omyndiga barn.

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

4 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
För att vara röstberättigad på årsmötet krävs:

• att medlemmen under mötesåret fyller lägst 16 år

• att medlemskap har beviljats minst 3 veckor innan årsmötet ( ändring 2022 enligt årsmötet)

• att medlemsavgifter har betalats senast två månader före årsmötet

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.


5 § Ärenden vid årsmötet (betr. punkten 12 se kommentarer 5)

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

b) Styrelsens verksamhetsberättelse (årsbokslut) för det senaste räkenskapsåret. (dessa punkter inkluderar ev. dotterbolag, beträffande räkenskaperna kan styrelsen få i uppdrag godkänna/icke godkänna dessa vid bolagets stämma).

c) Redovisning av dotterbolags verksamhetsberättelse (årsbokslut) för det senaste räkenskapsåret. Styrelsens förslag hur representant vid bolagets stämma skall rösta.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av

a) föreningens ordförande för en tid 2 år ( enligt årsmötet 2022 så sker detta vartannat år).

b) 3 övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år ( styrelsen har 6 ledamöter med val vartannat år för 3 ledamöter).  

c) 2 suppleanter (ersättare) i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 2 år; (enligt årsmötet 2022)

d) 2 revisorer jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

e) 4 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud);

g) val av föreningens representant vid dotterbolags stämma.

13. Övriga frågor. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

6 § Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen eller suppleant i styrelsen, valberedningen eller till revisor eller revisorssuppleant i föreningen.

Personval får dock endast ske bland de av valberedningen namngivna kandidaterna till uppdrag, oavsett om de ingår i valberedningens förslag eller ej. Det förutsätts att alla kandidater är vidtalade och villiga till kandidatur. (Se även 4 kap 2 §!)

7 § Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till före- dragningslista för extra årsmöte skall senast sju dagar före mötet tillställas medlemmarna på sätt som styrelsens bestämt samt publiceras i ortspress.. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida och anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats.

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast den eller de frågor som angetts i förslaget till föredragningslista behandlas.

Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 3 och 4 §§.

8 § Beslut och omröstning (se kommentar 4)
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i kap. 7 § första stycket och 1 kap 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. Personval bör ske i sluten omröstning. Om mötet så begär kan det enhälligt besluta om annan ordning, dvs öppen omröstning.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är mötesordföranden inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

9 § Ikraftträdande
Beslut fattade av årsmöte eller extra årsmöte gäller från årsmötets avslutande om inte annat sägs.

4 kap Valberedning

1 § Sammansättning
Valberedningen består av ordförande och 3 övriga ledamöter valda av årsmötet. Målet bör vara att övriga ledamöter skall vara fördelat mellan könen och att olika åldersgrupper skall finnas representerade.

Valberedningen ska bland sina ledamöter utse en vice ordförande. Valberedningen skall sammanträda när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

2 § Åligganden
Valberedningen skall bereda valen inför kommande årsmöte, och skall i detta arbete fortlöpande under verksamhetsåret följa styrelsens och revisorernas arbete.

Valberedningen skall senast två månader före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid årsmötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Därefter skall valberedningen informera medlemmarna om eventuella avsägelser. Valberedningen skall upplysa medlemmarna om att de har rätt att inkomma med förslag på kandidater.

Senast tre veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag, samt meddela namnen på de personer som i övrigt har föreslagits inför valberedningen. Val på årsmötet skall ske inom kretsen av dessa namngivna personer.

Valberedningen skall även lämna förslag på representant vid dotterbolags stämma. Innan kandidatnomineringen påbörjas på årsmötet skall valberedningen meddela sitt förslag beträffande de valnomineringen avser.

De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i denna egenskap fått kännedom om.

5 kap Revision (se kommentar 6)

1 § Revisorer och revision
Föreningens räkenskaper och förvaltning skall årligen granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna.

Revisorerna skall vara oberoende av dem som de har att granska.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret skall vara revisorerna tillhanda senast fem veckor före årsmötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

6 kap Styrelsen

1 § Sammansättning
Styrelsen består av ordförande samt 6 övriga ledamöter. Styrelsen bör bestå av kvinnor och män.

Styrelsen skall inom sig utse vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.

Vid förhinder för ledamot ersätts ledamoten av suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Om ledamot avgår i förtid ersätter suppleanten ledamoten för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.

Styrelsen får utse adjungerad ledamot. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Adjungerad ledamot får utses till befattning inom styrelsen.

2 § Styrelsens åligganden (se kommentar 5)
När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall - inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och förevarande stadgar - svara för föreningens verksamhet och tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

• se till att föreningen följer gällande författningar och andra bindande regler iakttas,

• verkställa av årsmötet fattade beslut,

• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen och för detta utarbeta arbetsordning samt

instruktioner för underliggande föreningsorgan,

• ansvara för och förvalta föreningens medel,

• upprätta bolagsordning, bolagsdirektiv och övriga styrdokument för dotterbolag, redovisa dotterbolags räkenskaper, upprätta bolagsordning samt direktiv för bolags verksamhet, • lämna förslag till röstinstruktion för representant till dotterbolags stämma att antas vid årsmöte med föreningen,

• tillställa revisorerna räkenskaper m m enligt 5 kap. 1 §, och

• förbereda årsmöte.

Ordföranden skall leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter enligt föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut. Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe.

Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt genom särskilt upprättad arbetsordning.

3 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen skall sammanträda på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att kalla till sammanträde då minst två ledamöter har begärt det. Underlåter ordföranden att utfärda kallelse får de som gjort framställningen kalla till sammanträde.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

Ordföranden får besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning (beslut per capsulam) eller vid telefonsammanträde eller med hjälp av annan teknisk utrustning.

Vid sammanträde eller beslutsfattande enligt föregående stycke skall protokoll upprättas. Protokoll skall undertecknas av mötesordföranden och utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas i protokollet.

4 § Överlåtelse av beslutanderätten Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté eller annat organ eller till enskild medlem, anställd eller annan utsedd person.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom. Sådan underrättelse skall noteras i styrelsens protokoll.

7 kap Övriga föreningsorgan

1 § Överlåtelse av beslutanderätten
Mora IK skall för sin verksamhet ha följande sektioner/kommittéer:

Mora IK skall för sin administrativa verksamhet ha följande fasta kommittéer:

Styrelsen får härutöver vid behov inrätta tillfälliga kommittéer och arbets- och projektgrupper.

2 § Instruktioner
Föreningens styrelse skall, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, fastställa de befogenheter och skyldigheter som de underliggande organen har.

3 § Budget och verksamhetsplan
Sektion/kommitté för respektive idrottsverksamhet samt övriga fasta kommittéer skall upprätta förslag till budget och verksamhetsplan för sektionen/kommittén att gälla under nästföljande verksamhetsår. Budget och planen inges till styrelsen för godkännande på tid som den bestämmer. Styrelsen gör de ändringar i budgeten och planen som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till föreningens skyldigheter i olika hänseenden, föreningens ekonomiska ställning eller den väntande utvecklingen av den idrottsliga verksamheten.

4 § Återrapportering
Den som fått bemyndigande av styrelsen enligt 6 kap. 4 § skall fortlöpande underrätta styrelsen genom återrapportering i den ordning som styrelsen fastställt i instruktion.

RF:s STADGAR (utdrag)

1 kap Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund*

Idrottens verksamhetsidé

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning.

Idrotten ger fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling.

Vi organiserar vår idrott i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet.

Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar 13-20 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 20 år.

I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att ge barnen möjlighet till allsidig idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor.

I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad idrott.

I den elitinriktade idrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I breddidrotten är hälsa, trivsel och välbefinnande normgivande, även om prestation och tävlingsresultat ofta tjänar som sporre.

Vi är en samlad idrottsrörelse

som verkar för samma vision och värdegrund, den genomsyrar alla förbund och föreningar, såväl bredd som elit. Vi värnar om den svenska idrottsrörelsens tradition där elit- och breddverksamhet sker i nära samverkan, som ger inspiration, utveckling och livskraft. Inom idrottsrörelsen respekterar alla förbund och föreningar, såväl elit som bredd varandras roller och verksamhetsvillkor.

Idrotten följer

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) och FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Idrottens vision

Svensk idrott - världens bästa

Svensk idrott vill vara bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas och förbättras både till form och innehåll. Det bygger på en självstyrande och samlad idrottsrörelse med starka förbund och föreningar samt en utbildningsverksamhet i världsklass.

Idrottens värdegrund

Glädje och gemenskap

Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Demokrati och delaktighet

Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.

Allas rätt att vara med

Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

Rent spel

Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Att verka mot fusk, doping och en osund ekonomi, mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.

* Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund är antagen i reviderad version av 2009 års RF-stämma, och är en del av idéprogrammet Idrotten vill. Hela Idrotten vill finns tillgänglig på www.rf.se .

1 §*?Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund

Idrott ska bedrivas i enlighet med den av RF-stämman beslutade verksamhetsidén, visionen och värdegrunden.

Ishockeyn styrdokument ”Ishockeyn vill” finns som Bilaga 2 till stadgarna.

Kommentarer till Mora IK:s stadgar.

Kommentar 1 Till hedersordförande eller hedersledamot kan kallas person som på ett förnämligt sätt under många år inom föreningen (MIK) gjort densamma stora förtjänster såsom, ledare eller styrelsemedlem. Beslut fattas av årsmötet på styrelsens förslag. En hedersordförande kan i styrelsen ha yttrande- och förslagsrätt, men inte rösträtt. Vid årsmöten har de samma rättigheter som övriga medlemmar i föreningen.

Kommentar 2 Årsmötet och extra årsmöte är stadgeenligt Mora IK:s högsta organ. Eftersom då styrelsens förvaltning kommer upp till diskussion är det av största vikt att mötesordföranden är en av alla erkänt opartisk person. Detta för att ge samtliga närvarande lika möjlighet att framföra sin talan.

Kommentar 3 Med årsmöte menas det årligen kommande årsmötet. Utöver årsmötet ger stadgarna möjlighet att avhålla medlemsmöte det antal gånger årligen som anses behövas. Dock skall alltid minst ett sådant möte hållas. Grundläggande för sådana möten är att det skall vara ett forum för medlemmars möjlighet att delta i och påverka besluten inom MIK.

På årsmötes skall också ev. dotterbolags resultat avhandlas. Föreningens styrelse skall lämna förslag på s k röstinstruktion till av årsmötet vald representant vid dotterbolags stämma. Det kan innebära att årsmötet ger den valde representanten rekommendation att fastställa räkenskaps- handlingar, bevilja ansvarsfrihet samt godkänna verksamhetsplan.

Årsmötet skall också i förekommande fall ta ställning till förslag om bolagsordning och riktlinjer för bolag.

Likaså skall vad avser behandlingen av verksamhetsplan för kommande år dotterbolagets verksamhet avhandlas.

Kommentar 4 Med absolut majoritet avses mer än hälften av avgivna röster. Ordförandens röst kan fälla avgörande vid lika röstetal, förutsatt att ordföranden är medlem i Mora IK. Relativ majoritet innebär att det förslag som får flest röster vinner Beträffande personval kan ett årsmöte enhälligt bestämma att valförfarandet skall vara öppet. I annat fall sker det med slutna valsedlar.

Kommentar 5 Ordföranden, sekreteraren och kassören skall vara myndiga enligt svensk lag. Styrelse-ledamot bör överhuvudtaget ha sådan insikt och erfarenhet som erfordras för att denne skall förstå innebörden av de beslut som tagits. Styrelsen behöver inte inom sig besätta uppgifter som t ex kassör eller sekreterare. Kassörssysslan, d.v.s. löpande bokföring etc., kan mycket väl skötas av ev. kansli, under det att styrelsen generellt eller någon speciellt utsedd i styrelsen har ansvaret för de ekonomiska frågorna. Likaså kan sekreterarsysslan handhas av anställd person. Ordföranden är dock alltid ansvarig för innehållet i protokollet. Adjungering av särskild person kan göras för att förstärka beslutsorgan med särskild sakkunskap, tillfälligt eller för längre tid. Styrelsen kan inom sig utse ett verkställande utskott, VU, för handläggning av löpande ärenden. Styrelsen utser verkställande utskottets ordförande. Styrelsens sekreterare och kassör bör vara ledamöter av utskottet.

Generellt gäller att styrelsen solidariskt ansvarar för föreningens verksamhet.

Se även vad som gäller under Kommentarer 2!

Kommentar 6 Revisorerna (det kontrollerande organet) arbetar på uppdrag av årsmötet (medlems-föreningarna) och är således inte underställd styrelsen (det förvaltande organet). Revisorerna kan sägas vara medlemsföreningarnas ombud gentemot styrelsen och är i denna egenskap ansvarig inför årsmötet. Revisorerna kan sägas ha två huvuduppgifter; dels att sköta den ekonomiska granskningen, bestående av genomgång och kontroll av bokföringsböcker och andra räkenskaper, dels att göra en förvaltningsrevision, vilken går ut på att bedöma hur styrelsen har skött sitt uppdrag att leda föreningens verksamhet. Härtill kan även nämnas att revisorerna kan anlitas såsom konsult av styrelsen.

På grund av revisorernas viktiga ställning och funktion inom föreningen är det av största betydelse att de personer som väljs har kompetens för detta värv. Revisorerna skall vara myndiga enligt svensk lag. Revisor behöver ej vara medlem i Mora IK.

Revisorerna äger rätt att vid behov kalla på experthjälp. Minst en revisor skall vara närvarande vid årsmötet.

Vid förhinder för revisor inträder revisorssuppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. En revisor som inte sköter sitt uppdrag kan göras personligen ansvarig för eventuell uppkommen ekonomisk skada. Om årsmötet så beslutat, kan revisionsbyrå sköta den ekonomiska granskningen, medan medlemsrevisor ansvarar för förvaltningsrevisionen.

Arbetstagare skall ej väljas till uppdrag p. g. a. den jävsituation som då kan uppstå.